આત્મજ્ઞાન મેળવવાની એક સરળ રીત

આ પોડકાસ્ટમાં,

મનુષ્યની અંદર જીવનની ઉત્ક્રાંતિની સફર અને માનવીની મૂળભૂત ઝંખનાઓ અને ઈચ્છાઓનો સાર સમજો.

જ્ઞાન, ભગવાન અને માનવ જીવનની રીતનો સરળ અને સીધો અર્થ.

મનુષ્યના જીવનમાં યોગિક પ્રથાઓ અને ચાર યોગ, એટલે કે કર્મ યોગ, ભક્તિ યોગ, જ્ઞાન યોગ અને ક્રિયા યોગની ભૂમિકાને સમજો.

નીચે આપેલો પોડકાસ્ટ સાંભળો. (નોંધ: પોડકાસ્ટ અંગ્રેજી ભાષામાં છે)

Leave a Comment