તમારા મનને કેવી રીતે પાર કરવું? મર્યાદાની બહાર કેવી રીતે જીવવું?

ભૂતકાળના પ્રોગ્રામિંગથી છૂટકારો મેળવો, દરેક ક્ષણની પૂર્ણતાનો અનુભવ કરો અને જીવન સાથે સહજતાથી વહેતા રહો. તમારા મનને પાર કરતા શીખો અને તમારા મનની મર્યાદાઓથી પરે રહીને જીવો.